Хальмг туульс

Калмыцкие сказки | Легенды | Радио | Эпос 'Джангар' | О сказках
Калмыцкие сказки

Догшн арслң

russian

Аһу ик теегәр саахн бор туула гүүҗ йовла. Ундасад, энд-тендән хәәхлә, тедүкнд худг үзгднә. Худгур өкәһәд хәләхлә бийәрн икәр әәсн бәәдлтәһәр үкс гиҗ өндәчкәд, һарад туула гүүв. Ардан хэләлго гүүһәд йовиа, бичкн зүркнь амарнь һарн гиһәд догдлна. Тиигә йовтлнь, арат харһна.

Эй, хәәмнь, мууха адһмта йовхмбч? — гиҗ арат сурна.

Ундан хәрүлхәр худгур өкәхләм, икл әәмшгтә аң тенд үзгдв: Нооста хоңшарта, ут чиктә, өмнәсм һәрәдхәр седв, — гиҗ, туула ик әәсәр келв.

Туулан келсиг арат иткәд, уралан йовхдан саглад, туулата хоюрн һарад гүүлдв. Өмнәснь аю аашна.

Эй, зогстн! Юн болҗ одв? — гиҗ аю келв. Туула арат хойр зүтклдҗәһәд үзсән адһҗ келв. Аю бас теднә үг соңсад, хамдан һарад гүүв. Гүүһәд йовтл, нань чигн кесг аң теднә зәнг соңсад, дахад гүүлдәд йовна. Генткн теднд арслң харһна. Кинь давхцсн, ухан-сегән уга әәһәд гүүж йовсн аңгуд арслңгиг үзчкәд, таг менрәд зогсч одна.

Яһҗ йовхмбт? — гиҗ арслң ик әәмшгтәһәр күркрнә.

Худгт бәәх сүркә аңгин тускар эдн цугтан дегц келәд, шууга татна. Теднә келсиг арслң иткҗәхмн уга, эврән одад үзнәв гиҗәнө.

Буйн болх, сурҗанавидн, бичә йовтн, тамла лавта харһхт, — гиҗ әәчксн аңгуд арслңд келҗәнә.

Яһсн әәмтхә юмсвт! Намаг дахтн, — гиҗ келәд, арслң худг тал һарна.

Дагҗад чичрҗәсн аңгудт хату зовлң учрв: худгур даххд әәмшгтә, арслңгиг уурлулхла чигн ик зеткртә. Арһ уга, дахад һарцхав. Худгур өөрдәд ирцхәв.

Не, одак әәмшгтә аңтн яһла? Нааран һарч иртхә! — гиҗ арслң хәәкрҗәнә. Худгт ә-чимән уга.

Эй, әәмтхә элмрмүд, менрҗ одцхаввт? Худгт юмн бәәсн болхла, һарч ирх билүс! — гиҗ арслң аңгудур хәәкрәд, худгур өөрдв.

Худгур хәләчкәд, арслң улм догшар хәәкрҗәнә. Тендәс бавһр нооста, арзһр ик шүдтә аң өмнәснь һәрәдсн болад одна. Төрхәрә уурта арслң улм икәр уурлад, тер "аңгиг" таслад авч одн гиһәд бәәнә. Худгин өөрк һазриг шивәд бәәнә, сүүләрн бийән шавдад чигн авна — авһр ик делнь арвс-арвс гиһәд бәәнә. Худгт бәәх аң чигн тагчг бәәҗәхш, бас шүдән ирзәлһәд, көләрн һазр малтад, деләрн әмт әәлһәд, хәәкрәд бәәнә.

Өәҗ өглго бәәх "аңгин" бахлуринь дор ормднь күрч таслхар арслң худгур һәрәдв. Догшн арслң үклән тенд олв.

 Kalmykia
Республика Калмыкия


Волшебные сказки
Популяризация народных калмыцких сказок
Скачать детский журнал "Байр"

Знаменитости Калмыкии
Добро Пожаловать
в Республику Калмыкия!


Волшебные сказки | Сказки о животных | Богатырские сказки

Калмыцкие сказки | Легенды | Радио | Эпос 'Джангар' | О сказках
Калмыцкие сказки

Создание и поддержка интернет-сайтов © 2006-2023 Студия Санджи Буваева

Facebook Калмыкия в Твиттере ВКонтакте